La dislèxia és un trastorn específic de l’aprenentatge que afecta les habilitats implicades en la lectura fluida i precisa de paraules, la comprensió lectora, l’expressió escrita i l’ortografia, tot i haver tingut les oportunitats escolars per al seu aprenentatge.

Aquestes dificultats són independents de la intel·ligència o de les capacitats cognitives i estan associades principalment a un dèficit en el component fonològic del llenguatge.

Els infants amb trastorns de la lectura i escriptura poden tenir dificultats per:

 • Percebre, identificar i manipular sons (consciència fonològica).
 • Relacionar grafies amb sons.
 • Reconèixer automàticament paraules i llegir un text de manera ràpida i precisa.
 • Comprendre el significat del que s’ha llegit.
 • Utilitzar amb precisió l’ortografia pròpia de la llengua.
 • Escriure amb correcció gramatical i adequada organització de les idees.

Com que el  llenguatge escrit està vinculat al llenguatge oral, molts infants amb dislèxia tenen dificultats amb algun aspecte del llenguatge oral. Per exemple, poden trigar a aprendre a parlar, els pot costar  expressar-se amb claredat, trobar la paraula, aprendre vocabulari nou, retenir en la memòria paraules o instruccions a curt termini i entendre les consignes.

 

Com es pot detectar la dislèxia

 

El procés d’adquisició de la lectura i l’escriptura, de forma habitual, s’aconsegueix plenament a finals de segon curs de Primària. Per aquesta raó, el diagnòstic de dislèxia no es pot establir abans dels 7 anys. Tot i això, a finals de l’Educació Infantil, a P5, ja es poden fer observacions per detectar possibles indicadors de risc.

Els símptomes d’alerta que es poden observar a finals de l’Educació Infantil estan relacionats amb el llenguatge oral i, en concret, amb les dificultats en les habilitats de consciència fonològica, que permeten analitzar i classificar les paraules segons la posició dels sons, descompondre les paraules en sons i formar-ne de noves afegint o eliminat un so.

Els indicadors de la dislèxia en el primer cicle d’Educació Primària estan vinculats a aspectes del llenguatge oral i escrit com ara:

 • Dificultats per accedir al lèxic quan parla.
 • Poca habilitat per substituir, eliminar o combinar sons per formar paraules.
 • Dificultats per lletrejar.
 • Presència d’errors en la lectura: omissions, substitucions, inversions.
 • Lectura molt lenta i forçada.
 • Presència de molts errors d’ortografia natural.

 

La importància de la detecció primerenca

 

Tenint en compte que, en Educació Primària, la major part dels continguts escolars s’aprenen a través dels textos escrits, la detecció primerenca és fonamental perquè ajuda els docents a identificar els infants que necessiten un acompanyament més proper i a prendre decisions acurades sobre les estratègies i suports educatius més adients per facilitar-los l’accés a la lectura i l’escriptura. La Clínica Universitària de Manresa disposa del Servei de Logopèdia obert a tota la ciutadania per tractar tot tipus d’alteracions, entre elles la dislèxia.

També et pot interessar

Consens internacional sobre diagnòstic per a nens amb problemes de desenvolupament del llenguatge

Hipocondria: símptomes i tractament