Unitat de Salut Integral del Professional

L’equip de l’USIP treballa per a la promoció de la salut i el benestar dels professionals especialment exposats a situacions emocionalment intenses d’estrès i de sobreesforç físic i/o psíquic.

La Unitat de Salut Integral del Professional de la CU+ ofereix:

Assistència integral, especialitzada i confidencial per abordar aspectes del benestar psíquic i físic. Treballem amb un model psicològic que posa especial èmfasi a les necessitats personals i a l’aprenentatge de noves habilitats per millorar els recursos d’afrontament. L’àrea assistencial compta amb un equip multidisciplinari amb professionals de la psicologia, la psiquiatria, la fisioteràpia i la nutrició que treballen de forma coordinada per oferir un abordatge integral en diferents aspectes de la salut.

=

Intervencions i suport individual

Es tracta d’intervencions especialitzades i dirigides específicament als col·lectius amb els quals treballa la USIP. L’objectiu de les sessions individuals és donar una resposta ràpida i efectiva a les dificultats psicològiques i emocionals que puguin interferir en el benestar de la persona i intervenir en les fases inicials d’un problema, sense demorar l’assistència, oferir majors possibilitats d’èxit i menors conseqüències a llarg termini.

Les intervencions individuals es dirigeixen a l’abordatge de:

– Trastorns d’ansietat
– Trastorns de l’estat d’ànim
– Hàbits de vida (alteracions del son i alimentàries)
– Addiccions

A més, es realitza acompanyament i suport en situacions que comportin un alt impacte emocional, com processos de dol, situacions de crisi o esdeveniments vitals estressants.

=

Intervencions grupals

Permeten treballar l’autoconeixement i la millora de les relacions interpersonals, a més d’afrontar de forma col·laborativa les dificultats que es plantegen per part del terapeuta. Les sessions tenen una durada de 60 minuts i s’estructuren en grups de 3 a 8 persones.

En quines àrees treballem?

– Trastorns d’ansietat
– Trastorns de l’estat d’ànim
– Addiccions

Les intervencions realitzades a l’àrea assistencial poden combinar sessions grupals i individuals per tal d’oferir un abordatge més efectiu.

=

Intervencions específiques en equips de treball

A part de les necessitats individuals, els professionals relacionats amb les emergències requereixen una bona capacitat de relació i cohesió. Aquestes habilitats determinen el bon funcionament dels equips de treball i són elements clau en el clima laboral.

Com treballem?

Després d’analitzar la demanda i identificar les dificultats del grup es realitza un pla de treball específic per introduir elements de modificació i garantir un desenvolupament grupal positiu. Mitjançant dinàmiques grupals, s’aconsegueix transformar de manera positiva els conflictes, millorar les relacions, redefinir els objectius d’equip i clarificar rols.

Després de la intervenció grupal, hi ha una reconducció de les dinàmiques negatives que venen donades per una comunicació errònia, una mala gestió del poder, l’excés de crítica, els rumors o la manca de reconeixement. Abordar profundament aquests aspectes és clau per fomentar la cohesió i les dinàmiques positives.

La Clínica Universitària ofereix atenció privada o concertada amb mútues, associacions, institucions i entitats.

Promoció de la salut i el benestar

La USIP ofereix recursos especialitzats per tal de promoure actituds proactives i de prevenció per als professionals que es veuen exposats a factors de risc.

Formació per a professionals

Oferim formació específica adaptada a les necessitats de cada institució, entitat, empresa o col·lectiu amb l’objectiu de millorar les capacitats i recursos dels professionals.

Equip multidisciplinari

Professionals de la psicologia, la psiquiatria, la fisioteràpia i la nutrició treballen de forma coordinada per oferir un abordatge integral en diferents aspectes de la salut.

Àrea prevenció i promoció de la salut

L’àrea de prevenció i promoció de la salut té com a objectiu específic oferir eines efectives i pràctiques, per augmentar el benestar psíquic i físic dels professionals tant de forma individual com grupal, al mateix temps que facilita recursos per a la prevenció del burnout. La USIP ofereix un canvi de model pedagògic sobre les formacions, creant tallers vivencials mitjançant simulacres i dinàmiques grupals, acompanyades de reflexions col·lectives que milloren la integració de l’aprenentatge. El Programa de benestar i salut és l’eix sobre el qual es desenvolupen les diferents àrees formatives. Permeten un model flexible que pot perfilar-se i adaptar-se a les necessitats de cada àmbit, institució o col·lectiu.

Tallers

Taller 1 - Plantem cara a l'estrès: gestió de les emocions i prevenció de l'estrès

Ofereix una visió teòrica i eines per explorar com experimentem l’estrès, en estratègies d’afrontament, i com potenciar-les.

Objectius
– Entendre els mecanismes biològics de l’estrès, d’on ve i per què?
– Entendre els processos de reacció en situacions d’estrès i el seu impacte
– Conèixer les emocions en situacions d’estrès i post-estrès.
– Conèixer l’impacte de l’estrès en la salut i en la qualitat de vida
– Aprendre mecanismes de gestió emocional i potenciar-los

Continguts
– Bases biològiques de l’estrès
– L’estrès i les emocions en els professionals assistencials
– Reaccions i impacte psicològic davant de l’estrès
– Eines per conèixer les emocions
– Dinàmiques per fer front a l’estrès.

Metodologia
Bases teòriques sobre la fisiologia de l’estrès i exercicis individuals i col·lectius, a través d’un espai interactiu i de debat amb posada en comú de les situacions presentades.

Durada: 8h

Taller 2 - Viure plenament , atenció plena: tècniques de relaxació i Mindfulness

La societat actual comporta una sobrecàrrega d’estímuls estressants que poden conduir a una sèrie de problemes que sovint es relacionen amb: ansietat, insomni, estrès, depressió, problemes sexuals o digestius.

L’aprenentatge de tècniques de relaxació pretén afavorir un estil de vida positiu basat en la prevenció, el foment d’hàbits de vida saludables i en la millora de les capacitats personals.

El Mindfulness o atenció plena és una tècnica d’entrenament de la ment, validada per la neurociència, que permet reduir l’estrès i desenvolupar l’atenció i el control de les emocions.

Objectius
– Millorar l’autoconeixement i l’aprenentatge d’estratègies d’afrontament
– Convertir l’entrenament en una pràctica habitual com a model preventiu
– Construcció d’hàbits beneficiosos
– Aprendre a viure amb més consciència del moment present
– Potenciar l’habilitat cognitiva de l’atenció i la concentració
– Facilitar l’afrontament de situacions complexes

Continguts
– La respiració i la seva importància
– La postura i la relaxació muscular
– Imaginació per relaxar-nos
– Mindfulness

Metodologia
Aprenentatge a través del coneixement teòric i pràctic, centrant-nos en la part experiencial per poder integrar bé les diferents estratègies de control de l’estrès. Aprendre a aplicar les estratègies a la vida diària.

Durada: 8h

Taller 3 - Comunicació i intel·ligència emocional
És important que els professionals que treballen amb persones comptin amb habilitats socials i assistencials que els permetin prestar una atenció adequada. L’empatia, l’assertivitat, la capacitat d’escolta o la comunicació efectiva formen part del repertori d’habilitats socials. Els processos de comunicació poden determinar les relacions amb companys de feina o persones que reben els nostres serveis, interferint en el clima laboral o en la qualitat assistencial. A més, aquestes habilitats poden tenir una implicació en la satisfacció personal millorant la nostra capacitat de gestió de conflictes. Objectius – Conèixer els diferents elements que intervenen en el procés de comunicació – Identificar les barreres que interfereixen en una bona comunicació – Millorar la capacitat per establir processos de comunicació efectiva – Millorar les habilitats socials Continguts – Procés de comunicació – Relacions personals i comunicació – Comunicació efectiva, el camí cap a l’èxit – Comunicació en situacions especials Metodologia Aprenentatge a través del coneixement teòric i pràctic, centrant-nos en la part experiencial per poder integrar bé les diferents estratègies que millorin els processos de comunicació. Aprendre a aplicar les estratègies comunicatives per tal de millorar les nostres habilitats socials. S’inclou una pràctica intensiva i utilització de materials dinàmics que faciliten la integració dels continguts exposats Durada:8h
Taller 4 - Gaudeix cuidant-te

El benestar emocional i la cura del cos són elements d’especial importància a l’hora de fer front a situacions laborals estressants i amb impacte emocional. Gaudir d’hàbits de vida saludable esdevé un element protector i facilita una millor recuperació després de situacions de desgast emocional. Promoure aquest estil de vida basat en la prevenció i la promoció de la salut és primordial en aquelles professions on trobem elements com la rotació de torns, ritmes de treball amb càrregues intenses i irregulars i amb factors d’impacte emocional. S’ofereix el coneixement d’uns models de vida saludable basats en la promoció de la salut, abordant les característiques específiques dels col·lectius implicats i analitzant les dificultats que apareixen a l’hora de posar en pràctica aquests recursos.

Objectius
– Conceptes dels hàbits saludables
– Entendre les pròpies limitacions a l’hora d’implementar hàbits positius per a la salut
– Consciència dels propis hàbits i estratègies
– Contrarestar les creences que ens adhereixen a hàbits perjudicials

Continguts
– Hàbits saludables
– Creences que ens limiten
– Mecanismes de compensació: exercicis i autogestió d’hàbits i taula d’hàbits saludables

Metodologia
Taller principalment pràctic en el qual s’exposa i es dóna informació sobre els hàbits saludables i tècniques per adaptar-los de manera eficaç al nostre dia a dia. Treball personal i espai participatiu per treballar sobre la implementació dels hàbits saludables de manera efectiva i realista.

Durada: 8h

Monogràfics de curta durada

1. Desafiant el Burnout. El desgast psicosocial en el professional sanitari/d'emergències.
Facilitar eines de treball personal per tenir recursos propis per fer front a les situacions d’estrès permanent i evitar situacions d’elevat desgast i de burnout. Formació bàsica que consta de 4h pràctiques. A qui va adreçat? És una formació adaptada específicament a tot el personal sanitari o de l’àmbit de les emergències. Objectius Donar recursos personals pràctics de gestió emocional per fer front al desgast que suposa realitzar aquesta feina amb eficàcia amb totes les demandes que suposa: pressió per la responsabilitat de la feina, fer front a la gestió de les persones, gestionar situacions incertes amb resultats incerts. Contingut – Dinàmica del burnout – Factors de risc – Factors de protecció – Models de prevenció – Estratègies d’autocura Durada: 4h
2. El debriefing en equips d'emergències Una resposta efectiva postimpacte
A qui va adreçat? Equips de treball que hagin de donar resposta a situacions d’emergència. Objectiu Dotar d’eines per tal d’estructurar espais de comunicació que facilitin l’afrontament de les situacions viscudes pels equips d’emergència. Continguts – Debriefing i grup de treball – Estructura del debriefing – Fases del debriefing – Pràctica i simulació Durada: 4h
3. Bullying, l'enemic silenciós

A qui va adreçat?
Pares i professors

Objectiu
Oferir eines per identificar i gestionar situacions d’assetjament a l’escola. En la formació es tracten aspectes característics de l’assetjament en les diferents etapes escolars, els perfils d’assetjador i víctima, les conseqüències del bullying així com els recursos actuals per afrontar aquest procés. També es dóna importància a les noves modalitats d’assetjament a través de les xarxes socials. A més, es tracten els models internacionals de prevenció de l’assetjament que han mostrat alta efectivitat. També dels actuals protocols i programes que trobem a Catalunya.

Continguts
– La dinàmica de l’assetjament
– Perfils de víctima i assetjador
– Conseqüències de l’assetjament
– Nous models d’assetjament vinculats a les noves tecnologies
– Plans de prevenció i estratègies d’afrontament

Durada: 2-3 hores

Àrea formativa

S’ofereixen cursos i formacions específiques. L’objectiu és aportar formació que permeti millorar les capacitats i recursos dels professionals. L’oferta formativa es gestiona des de l’Escola de Postgrau d’UManresa, i pot adaptar-se a les necessitats de cada institució, entitat, empresa o col·lectiu.

Curs sobre comunicació en crisis i situacions d’impacte emocional A qui va adreçat? Personal que intervingui en situacions d’impacte emocional. Objectiu Dotar al personal intervinent d’eines i habilitats de comunicació efectiva en situacions que comporten alt impacte emocional. Millorar l’eficàcia de les interaccions entre els membres dels equips d’emergència. Continguts – El procés de comunicació – Reaccions normals davant de situacions anormals – Estratègies comunicatives – Eines de comunicació efectiva – Comunicació amb poblacions especials – Comunicació de males notícies – Simulacions Durada:10 h

Els nostres professionals

Ignasi Caminals

Psicòleg sanitari, màster en psicopatologia clínica i màster en psicologia forense. Postgrau en intervenció psicosocial en emergències i expert en tècniques de gestió de l’estrès. Terapeuta EMDRacreditat per EMDREuropa. Ha col·laborat amb entitats com la UB, FEPOL, Creu Roja i la UTCCB

Jordi Cornet

Psicòleg sanitari especialitzat en intervenció en emergències, trauma i resiliència. Expert en dinàmiques relacionals i transformació d’equips assistencials. Format en metodologies com: psicoteràpia breu, EMDR, PNL, facilitació de grups i gestió de conflictes. Ha col·laborat amb entitats com Creu Roja, Pallassos sense fronteres, UTCCB.

Laura Plans

Llicenciada amb Medicina per la UAB. Especialitat en psiquiatria (Althaia). Postgrau en alteracions de conducta i trastorns mentals en discapacitat intel·lectual. Col·labora en Centres amb persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns de comportament i/o toxicomanies o addiccions.